EASTERN EUROPE FANTASY ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย [TG]

ราคาเริ่มต้น ฿ 45,900
รหัสทัวร์ GQ3VIE-TG031
สายการบิน Thai airways
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ ยุโรป

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์


EASTERN EUROPE FANTASY ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย [TG]

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – บูดาเปสต์
3 บูดาเปสต์ – บราติสลาวา – ปราก
4 ปราก – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิค
5 เชสกี้ บูดาโจวิค – ฮัลสตัท – มิวนิค
6 มิวนิค – สนามบิน
7 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
10 - 16 Mar 2020 45,900 3,900 0 45,900 45,900 จอง
จอง
24 - 30 Mar 2020 45,900 3,900 0 45,900 45,900 จอง
จอง
20 - 26 May 2020 46,900 5,900 0 46,900 46,900 จอง
จอง
03 - 09 Jun 2020 46,900 5,900 0 46,900 46,900 จอง
จอง
17 - 23 Jun 2020 46,900 5,900 0 46,900 46,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ